How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good aukcija zadrugaseven U prijavi podnetoj sudu, izmeðu ostalog, Jugoslavija istièe da su spomenute zemlje narusile i svoje meðunarodne obaveze da "zastite civilnu populaciju i civilne ciljeve u vreme rata i da zastite okolinu"; "obaveze u pogledu osnovnih ljudskih prava i sloboda " i " obaveze da ne koriste zabranjeno naoruzanje i da s predumisljajem nametnu uslove zivota sraèunate u cilju uzrokovanja fizièke destrukcije nacionalne grupe"().

e dobio je jednu od va`nijih ulica u gradu (Vojvodina, to e re i Vo`dova ulica) koja se pru`a pravcem dana wih ulica Kneza Mihaila i ^ika-Qubinom. Zanimqivo je da su me

lo vrlo mnogih muslimanskih porodica u Novopazarskom sandzaku, a poglavito u pljevaljskom mutesarifluku."eighteen Iseljavanje srpskog stanovnistva iz Sandzaka. Trenutak u kome stara srpska drzava Nemanjiãa i definitivno gubi korak sa Otomanskim carstvom praktièno predstavlja trenutak poèetka iseljavanja starosedelaèkog, raskog stanovnistva. Reè je o migracionim pravcima koji se nisu promenili punih pet stotina godina, i predstavljaju isti set ka "boljem zivotu" kojim se i danas kreãe, po pravilu, najsposobnije stanovnistvo poreklom iz Sandzaka: ­ iz pljevaljskog kraja, preko Prijepolja, migraciona struja je isla na Uzice i dalje na Valjevo; ­ struja od Vasojeviãa hvatala je pravac preko Sjenice, i dalje ka Kragujevcu; ­ novo-pazarsko i kolasinsko stanovnistvo kretalo se dolinom reka Raske i Ibra, opet ka Kragujevcu i dalje u Sumadiju.19 Zahvaljujuãi tako (ne)sretnom sticaju okolnosti, za Novopazarski sandzak se bez preterivanja moze reãi da predstavlja maticu mnogih naselja kako u danasnjoj Zapadnoj Srbiji, tako i u Sumadiji. Ma sta da je pokrenulo stanovnistvo, ustanci i odmazde koje bi sledile, odnosno gladne godine, to kretanje predstavlja jednu konstantu.

e, Pozori ni trg preimenovan je u Kne`ev spomenik, a Veliki trg u Kraqev. Zajedno sa Ulicom kneza Mihaila, ovo su bile ujedno i centralne gradske saobra ajnice u kojima se nalazio najve i broj najva`nijih institucija i ku a uglednih qudi.38 Po~etak XX veka doneo je smenu dinastija ali se ova, verovatno zahvaquju i tolerantnom i neosvetoqubivom stavu kraqa Petra, nije odrazila i na gradsku toponomastiku. Do Prvog svetskog rata nazive je promenilo svega nekoliko ulica, i to sa vidnom namerom da se wihovim preimenovawem ne ide ni u najmawi revan izam. Sam kraq dobio je 1904.39 ulicu koja i danas nosi wegovo ime i kojom je i la prva deonica wegove krunidbene ceremonije. Kara

jantna distinkcija. Tako se u pripremqenim ~itanim emisijama (i u objavqenim tekstovima u "Politici") uo~ava odabir leksike koja pripada samo ekavskoj srpskoj varijanti, dok se leksika koja pripada zapadnoj varijanti srpskog jezi~kog sistema izbegava i progla ava hrvatskom. Tako

Stru~na medicinska literatura navodi da se bolest vrlo retko prenosi sa jednog ~oveka na drugog, odnosno - zara`eni qudi ne grizu svoju okolinu ("Posledwi slu~aj pse eg pona awa, do danas, zabele`io je Habel 1940. u Va ingtonu"six). Bolest qudima naj~e e prenose divqe `ivotiwe (vukovi, lisice, slepi mi evi) ili doma e - psi. Jedino opisano interhumano preno ewe besnila je na ~lanove porodice obolelog. Kod Peki a, preno ewe sa jednog ~oveka na drugog je najzna~ajnije. Virus pretvara qude u bi a nalik pobesnelim psima koja slo`no, u ~oporu, napadaju a single koji ih ugro`avaju. "Besni ne napadaju jedni druge. Ubijaju samo zdrave. Zdravi ne prave razliku. Ubijaju i besne i zdrave."7 Bolest koju Peki opisuje zauzima centralno mesto u romanu. "Besnilo je glavni lik, osnovni motiv, glavni doga

A sta se danas podrazumeva pod propagandom? Bez obzira na to sto je u upotrebi od davnina, pojam propagande se u enciklopediji po prvi place nasao 1929. godine, u fourteen. izdanju Britanike. Danas postoje na desetine razlièitih definicija ovog pojma. Sve one se mogu svesti na sledeãe: "Propaganda je sirenje ideja i stavova radi stvaranja spremnosti za odreðen naèin postupanja". Valja navesti da mozemo razlikovati vise vrsta propagande. S obzirom na njenu drustvenu vrednost i korisnost, ona moze sluziti sirenju bilo korisnih bilo stetnih stavova i ideja.. Prema sadrzaju, ona moze biti politièka ili komercijalna. Na osnovu toga da li zeli da iznese ciljeve ka kojima je usmerena, ona moze biti "bela" ili otvorena, odnosno "crna", tj. skrivena. Podela propagande se vrsi i na osnovu vrste sredstava putem kojih se siri na onu koja se prenosi usmenim putem, stampom, radiom, televizijom itd.. Da bi se ovim putem ostvario postavljeni cilj, neophodno je drzati se odreðenih propagandnih naèela. Èetiri su osnovna naèela svake uspesne propagande. Prvo meðu njima je naèelo percepcije, koje kaze da poruka mora biti primaryãena, a to pretpostavlja da ona bude dostupna primaocu, npr. da se emituje u udarnom terminu na televiziji ili pak da se naðe na prvoj ili poslednjoj strani novina. Poruka mora da bude privlaèna, da bi privukla paznju populacije kojoj je namenjena, a to podrazumeva da bude intenzivna, neobièna, da izaziva znatizelju.

u`ivawe. Zajedno sa principom fataliteta, u topiku predstava o `eni ulazi i predstavqawe figure `ene zvezde ili dive.22 @ena je, kao paradoksalni subjekt, i ukqu~ena i iskqu~ena iz simboli~kog konteksta u`ivawa koji nude ovako konstruisani modeli `enskosti. Fatalna `ena se, pre svega, formira kao slika simboli~kog poqa, wegova planarna formacija bez dubine, nastala "ponirawem u povr inske prostore u`ivawa".23 Ovo znakovno telo ili maska koju femme fatale nudi, u svom prvobitnom obliku ima duboko urezanu rodnu dihotomiju i nudi se jednom specijalnom tipu pogleda (voajerskom, mu kom). Odre

URL Parameters Warning! We have detected parameters in a major quantity of URLs. URL parameters are utilized to trace consumer behaviors on website (session IDs), site visitors sources (referrer IDs) or to offer consumers Manage around the information around the web page (sorting and filtering). The difficulty with URL parameters is Google sees each unique parameter price as a new URL internet hosting a similar issue - meaning you could have a duplicate information issue.

ideja slobode. Zato sto nije stvarno slobodan, rob ima apstraktnu ideju slobode (a posto je apstraktna, ona je prava ideja). Rob je taj koji radi i svojim radom stvara istoriju, a pokusavajuãi da pomiri excellent slobode sa èinjenicom ropstva (ne shvatajuãi da pomirenje bez borbe nije moguãe), on stvara ideologije: 1. stoicizam, 2. skepticizam, 3. hrisãanstvo. Hrisãanstvo Rob sada ne negira kontradiktorni karakter svoje egzistencije, on ga pokusava opravdati govoreãi da je on nuzan. On zamislja drugi svet u kome sloboda postoji, i u kome neãe biti razlike gospodar ­ rob, jer ãe svi biti jednaki. Svojom verom u Boga, apsolutnog gospodara, pred kojim su svi ljudi jednaki, u ropstvu, rob se oslobodio svoje zavisnosti od ljudskog gospodara. Ali, on je rob samog sebe, jer kao sto ãemo kasnije videti, on se smatra robom Boga koga je sam izmislio. "Sto se tièe jednakosti meðu prvim hrisãanima, kad je rob postajao brat svoga gospodara, ... kad je osjeãaj svoje sopstvene nedostojnosti bio prvi zakon hrisãanina ­ ova je teorija zadrzana u cijelom njezinom obimu, ali se pametno dodaje da je to tako u oèima neba i zato se u ovom zemaljskom zivotu tome ne pridaje nikakva paznja..."three Hrisãanstvo se raða iz robove teskobe pred nemoguãnosãu da podnese nuzan uslov egzistencije èoveka ­ smrt.

Sta je "stakleni plafon"? Pojam staklenog plafona ili glass ceiling-a siroko se upotrebljava od 1987. godine (prvi place upotrebljen 1970. u Unhappy) da bi oznaèio pojavu nepisane nemoguãnosti zena da u poslovnoj hijerarhiji napreduju do najvisih rukovodeãih polozaja. Njihovo napredovanje u karijeri ogranièeno je na manje odgovorne, manje istaknute i manje plaãene polozaje i to bez objektivnih razloga. Ovu nevidljivu, ali èvrstu barijeru Morgan (1998) definise kao "sluèajeve da zene zapoèinju karijeru sa iste poèetne taèke kao i muskarci, da bi vremenom ili napredovale sve sporije u odnosu na njih ili nastavile da napreduju ravnopravno sve dok u nekom trenutku to njihovo napredovanje ne bude zaustavljeno". O staklenom plafonu mozemo, dakle, govoriti u sluèajevima kada, uprkos dokazanim sposobnostima i zalaganju, zene ne bivaju unapreðene na rukovodeãe polozaje, posebno ne na polozaje best menadzera.

Use hreflang tags to specify language and state for Google, along with the "content material-language" meta tag to specify the language and state for Bing.

Favicon Great, your internet site provides a favicon. Favicons are the compact icons that surface close to your web site’s name or URL in a browser. They may be shown from the deal with bar, a browser tab title or bookmarks. Make certain it is according to your manufacturer.

23 Brodska sredstva i tehnika, a naroèito ratna, izuzetno su skupa, a skupo je i samo njihovo odrzavanje. Zbog nedostatka novca, brodovi su prilièno zapusteni, iako posade èesto svojim liènim novcem kupuju potrepstine za odrzavanje broda, kao i neke rezervne delove. Sve to jako demotivisuãe utièe na posadu, sto posebno moze da bude drop u borbenim dejstvima broda. 24 Kod problema veza i protekcija, misli se pre svega na zloupotrebu poznanstava sa visokim oficirima, politièarima i slièno od strane mornara u cilju dobijanja mesta sluzbovanja sa sto manje zaduzenja i odgovornosti ili prekomande u neku drugu jedinicu. Ovo zna da veoma nepovoljno utièe na borbeni moral ostatka posade. Postoje, meðutim, i pozitivni aspekti ovog problema ­ na primer pri prekomandi jedrilièara na here skolski brod "Jadran". Ali, i pored toga, oni negativni su daleko zastupljeniji. twenty five Zataskavanje stvarnog stanja stvari, a pre svega stanja tehnike, posledica je pojave sto proizilazi iz kohezije brodskih kolektiva, koja je veãa nego u drugim vojnim kolektivima. Postoji ubeðenje da prijava loseg stanja podrazumeva, na neki naèin, izdaju kolektiva (broda). Ova pojava prisutna je i u drugim mornaricama: 36.six% ispitanika mornarice SAD (civilne i vojne) smatra da ih ostatak mornarice ne bi podrzao kada bi prijavili nekog zbog loseg rada, 38.9% se ne slaze sa ovim stavom, a 24.five% je bilo neodluèno. Navy Personel Exploration and Growth Middle, ,,The navy values comunity: a few calendar year tendencies", 1996.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *